پَچَل = کثیف 

پَخچَه = پشه 

پِرِشکِِه ( pereshke ) = شراره ی آتش( جرقه ) ، ترشه  آب  (  tarashsha )  ( قطره ریز آب )

پَس کَله ( pas e kalle ) = پشت سر  

پَل = پهن 

پَلَکی = 

پَلَکید = 

پِلِندَک (  pelendak) =  حرکتی است که انگشت شست و معمولا انگشت میانی را به هم وصل کرده و سپس با انگشت میانی ضربه می زنند

پَلَه پَلَه (  palah palah) = آهسته انجام دادن کاری 

پَ نَ پَ = پس نه پس

پِنتِل ( pentel ) = کوتاه و کوچک  

پِنَرَک = پنیر نخل  

پَنَتَه = بهانه

پوکید = ترکید  

پولَک دل = سر دل  

 پَهکُم (   pahkom) =

پیتیکی ( pitiki ) = کمی  

پیرسوک = پرستو  

پی زَده  = فرزند شوهر از همسر دیگر  

پیسکی (  piski) = کمی  

پیک = کور  

پیناس =خسیس  

 پینجوک (  pinjok) = نیشگون

پَیَه = نان